O školce

 

Základní údaje o Mateřské škole Kostka s.r.o.

Název školy:   Mateřská škola Kostka s.r.o.
Adresa:   Pod Pecníkem 1666, Vsetín, 755 01
Zřizovatel školy:   Mgr. Ivana Kostková
    PaedDr. Karel Kostka
Ředitelka školy:   Bc. Martina Koňaříková
IČO:
  27853993
Počet tříd:   2

   
Kontakt  

731 871 267, 733 383 002 - ohledně přihlášek prosím volat mezi 12.30 - 13.30h 

Vždy je lepší se do školky přijít podívat osobně, velmi rádi si na vás a vaše dotazy najdeme čas,

domluvte si prosím předem telefonicky termín schůzky.

Email  

skolka@kostka-skola.cz

     


           


PLATNÝ OD 1. 9. 2022

Věková kategorie:
Školné/měsíční


ocházkaDěti nastupující ve věku 2 let 4.990 Kč Školné se vztahuje na celý školní rok. Po absolvování školního roku dochází ke snížení školného na 2.990 Kč.
Děti nastupující ve věku 3 - 6 let 2.990 Kč  
 
Možnosti slev: Sleva ve výši:


Zamětnanecká sleva 50% Je poskytnuta zaměstnancům Střední školy Kostka
Sourozenecká sleva 30% Je poskytnuta rodičům, kteří již mají nebo měli v MŠ Kostka děti
Absolventi SŠ Kostka 10% Je poskytnuta rodičům, kteří absolvovali SŠ Kostka a přihlásí své dítě do MŠ Kostka
Mimořádná individuální docházka 485 Kč/ den Včetně stravy

*Společně s podáním přihlášky se hradí kauce 2000Kč. (která je vratná při dodržení smluvních podmínek po odchodu dítěte z mateřské školy)

PRO ŠKOLNÍ ROK 2023/2024 je kapacita zcela zaplněna!

PRO ŠKOLNÍ ROK 2024/2025 je kapacita zcela zaplněna!

 

PŘIHLÁŠKY PRO ŠKOLNÍ ROK 2025/2026 budeme přijímat od konce září 2024

 

Mateřská škola Kostka je soukromým školským zařízením zapsaným v celostátním rejstříku škol. Byla zřízena v létě roku 2008. a je umístěna v pavilonu objektu domova mládeže Střední školy Kostka (Smetanova ulice). Je dobře přístupná jak z autobusového, tak z vlakového nádraží. Přímo u MŠ je zastávka hromadné městské dopravy. Pro rodiče dovážející své děti automobilem je k dispozici v areálu školy soukromé parkoviště.

Mateřská škola byla otevřena jako vzorové praktické pracoviště pro studentky pedagogického lycea Střední školy Kostka. Ve školním roce 2013/2014 začaly do oddělení Sluníček docházet na praxi také studentky nově otevřeného oboru Předškolní a mimoškolní pedagogiky. Oproti běžným školkám se tedy dětem věnuje více pedagogických pracovníků a děti mají zajištěn individuální přístup.

K 1.9.2010 bylo otevřeno nové oddělení mateřské školy „Sluníčka". Byly zde umístěny děti ve věku 2 - 4 let. Od školního roku 2013/2014 jsou obě oddělení mateřské školy věkově smíšená a navštěvují je děti ve věku zpravidla od 2 do 6 let.

Mateřská škola je nadstandardně vybavena moderním nábytkem a hračkami s atesty na zdravotní bezzávadnost. Má k dispozici plochy pro venkovní aktivity, včetně malého svahu na sáňkování a výuku lyžování pro začátečníky. 

V průběhu od července 2013 až do srpna 2014 prošla mateřská škola několika technickými změnami. V oddělení Kostiček byla realizována výměna oken, malování a zateplení budovy. Oddělení Sluníček bylo nově vymalováno a přestěhováno. V obou odděleních pak proběhla montáž nového kotle.

Během roku 2017 pak došlo k vybudování zcela nových prostor pro oddělení Sluníček.

Do aktivit, v nichž se děti mohou rozvíjet, patří pravidelná výuka základů angličtiny, výuka plavání, lyžování, rozvoj dovedností ve sportovním kroužku se základy tenisu a seznámení s počítačem formou dětských výukových programů a práce na interaktivním dataprojektoru Omneo sweetbox.

V základním provozu je mateřská škola otevřena ve všední dny od 6.30 do 16.00 hod. Dle aktuálních potřeb rodičů je možná za příplatek dohoda o rozšířeném provozu.

 

Obecná informace o zpracování osobních údaju

Mateřská škola Kostka s.r.o. IČ: 27853993 je soukromým školským zařízením zapsaným v celostátním rejstříku škol, jejíž zřizovatelem je Střední škola Kostka s.r.o.

 

V rámci zajišťování svých činností provádí mateřská škola, která je správcem osobních údajů, jejich zpracování zejména pro tyto účely:

1.     přijímací řízení do mateřské školy

2.     zajištění předškolního vzdělávání

3.     zajištění odborného výcviku a odborné praxe studentů Střední školy Kostka

4.     zapojení do dotačních programů

5.     zajištění školního stravování

6.     prezentace mateřské školy

7.     organizace školy v přírodě, výletů a dalších jednorázových akcí

8.     vedení účetnictví mateřské školy

9.     smlouvy a objednávky služeb

 

Informace o zpracování osobních údajů:

·         Právním základem pro zpracování osobních údajů je podle čl. 6. odst. 1 písm. c) GDPR splnění právní povinnosti, která se na příspěvkovou organizaci vztahuje.

·         Osobní údaje nejsou předávány jiným osobám, pokud povinnost jejich předání orgánům, úřadům či institucím není příspěvkové organizaci uložena zvláštním právním předpisem.

·         Při zpracování osobních údajů u příspěvkové organizace nedochází k automatizovanému rozhodování, na jehož základě by byly činěny úkony či rozhodnutí, jejichž obsahem by byl zásah do práv či oprávněných zájmů občanů.

·         Osobní údaje jsou zpracovávány pouze po nezbytnou dobu, která je individuální pro jednotlivé účely zpracování. Po uplynutí této doby jsou osobní údaje zlikvidovány nebo jsou dále uchovány po dobu stanovenou platným Spisovým a skartačním plánem, vydaným v souladu se zákonem č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě.

·         Máte právo:

1.     požadovat umožnění přístupu k osobním údajům dítěte (žáka),

2.     požadovat opravu nepřesných osobních údajů (pokud se domníváte, že osobní údaje zpracovávané u příspěvkové organizace jsou nepřesné),

3.     požadovat vymazání osobních údajů dítěte nebo žáka, popř. požadovat omezení jejich zpracování,

4.     podat stížnost u dozorového orgánu.

·         Vaše požadavky budou vždy řádně posouzeny a vypořádány v souladu s příslušnými ustanoveními obecného nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR).

·         Svá práva vůči příspěvkové organizaci uplatňujte cestou pověřence pro ochranu osobních údajů.

 

Po dobu konání všech akcí školy budou pořizovány pověřenou osobou Mateřské školy Kostka s.r.o.  fotografie, zvukové a obrazové záznamy, které budou použity na oficiálních webových stránkách školy a dalších informačních kanálech a materiálech k prezentaci školy na veřejnosti.

 

Mateřská škola Kostka nenese odpovědnost za případné další pořízení a zpracování výše uvedených fotografií, zvukových a obrazových záznamů jinou osobou.

 

 

 

 
Výroční zpráva MŠ Kostka 2020_2021 2020_2021Výroční zpráva MŠ Kostka 2020_2021 2020_2021
Školní řádŠkolní řád
Provozní řád MŠProvozní řád MŠ
Vize a koncepce MŠ do budoucnaVize a koncepce MŠ do budoucna
 
 
 

 

                                     

 

 

      

 

Copyright 2017 Střední škola Kostka s.r.o.